KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Business Promotion EXPO Sp. z o.o.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Promotion EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 61, numer NIP 524-27-52-605, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy lub umowa (zawarta w formie ustnej lub pisemnej, w formie zlecenia telefonicznego, mailowego lub osobistego).
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. W przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i będą przekazywane innym podmiotom niezbędnym do realizacji umowy – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.
 5. W przypadku zawarcia umowy Pani/Pana mogą być przekazywane do Państwa Trzeciego, w którym nie obowiązuje RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. do Państwa niezapewniającego odpowiedniego stopnia ochrony.
 6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny przewidziany do realizacji umowy.